Skverai, aikštės


Senamiesčio skveras

2012 metais, įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų re­mia­mą Vil­niaus ir Kau­no gat­vių žie­do, Se­na­mies­čio skve­ro ir ap­lin­ki­nių S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no, Vil­niaus, Baž­ny­čios, Aly­vų Ta­ko gat­vių ap­lin­kos kom­plek­si­nio su­tvar­ky­mo projektą, Se­na­mies­čio skve­ras buvo re­konst­ruo­tas ir pri­tai­ky­tas miesto gyventojų bei svečių reik­mėms. Svar­būs rekonstruoto fon­ta­no ak­cen­tai – iš­kal­din­ti aly­tiš­kio kū­rė­jo Jur­gio Kun­či­no teks­tai.

Studentų skveras

2008 m. Merkinės g., šalia Alytaus kolegijos, įrengtas Studentų skveras. Plotas – 0,95 ha. Skveras pritaikytas trumpam poilsiui ir sportui. Įrengti apšviesti takeliai, suoliukai, šiukšliadėžės, pavėsinė. Šiltuoju sezonu trykšta fontanas. Sporto mėgėjams įrengta krepšinio aikštelė. Naujai nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai Studentų skverą jungia su I Alytaus aikšte.

Pirmojo Alytaus aikštė

Pirmojo Alytaus aikštė - patraukli, atraktyvi, lankoma, alytiškių poreikius atitinkanti viešoji erdvė. 
2010–2012 m. Europos, valstybės ir savivaldybės lėšomis projektuojant ir rekonstruojant Pirmojo Alytaus aikštę ir jos prieigas, buvo siekta išsaugoti, atnaujinti, pertvarkyti istorinę-kultūrinę reikšmę turintį urbanistinį kraštovaizdį, atkurti jo socialinį ir ekonominį gyvybingumą. Įgyvendinant projektą buvo įvertintos geologinių ir archeologinių tyrimų išvados, išsaugotos ir eksponuojamos tiek kultūros vertybės, tiek raiškus kraštovaizdis, parodyta pagarba susiformavusiam urbanistiniam stiliui, išlaikoma vientisa estetika. Čia įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, pasodinti medžiai, įrengti gėlynai.