Senamiesčio skveras

2012 metais, įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų re­mia­mą pro­jek­tą „Vil­niaus ir Kau­no gat­vių žie­do, Se­na­mies­čio skve­ro ir ap­lin­ki­nių S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no, Vil­niaus, Baž­ny­čios, Aly­vų Ta­ko gat­vių ap­lin­kos kom­plek­si­nis su­tvar­ky­mas“, Se­na­mies­čio skve­ras buvo re­konst­ruo­tas ir pri­tai­ky­tas miesto gyventojų bei svečių reik­mėms. Svar­būs rekonstruoto fon­ta­no ak­cen­tai – iš­kal­din­ti aly­tiš­kio kū­rė­jo Jur­gio Kun­či­no teks­tai.

Studentų skveras

2008 m. Merkinės g., šalia Alytaus kolegijos, įrengtas Studentų skveras. Plotas – 0,95 ha. Skveras pritaikytas trumpam poilsiui ir sportui. Įrengti apšviesti takeliai, suoliukai, šiukšliadėžės, pavėsinė. Šiltuoju sezonu trykšta fontanas. Sporto mėgėjams įrengta krepšinio aikštelė. Naujai nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai Studentų skverą jungia su I Alytaus aikšte.